Fit-For-the-Future is een gecombineerd leer- en ontwikkelprogramma dat gericht is op de toekomstige bloei van een organisatie en op de persoonlijke groei van hun leiders. Inspirerend, vernieuwend met een zeer hoog rendement!

shutterstock_1303168477-removebg-preview


Situatie

De uitgangssituatie bij een Fit-For-the-Future traject is doorgaans de behoefte bij een leiderschapsteam aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Dat uit zich in inhoudelijke vragen zoals wat is het toekomstperspectief voor onze organisatie, welke strategische opties dienen zich aan, welke strategische initiatieven moeten worden uitgevoerd?

Naast een inhoudelijke aanleiding is dikwijls sprake van een ontwikkelbehoefte bij organisaties die starten met een Fit-For-the-Future traject. Dat uit zich in de behoefte aan vaardigheden om strategische vraagstukken beter te kunnen doorgronden, manieren om strategische vooruitgang te kunnen monitoren, benaderingen om eenvoudiger tot gedeelde beelden te komen en aanpakken om voor de organisatie de juiste strategische keuzes te kunnen maken.

Situatie


situatie

Activiteiten


activiteiten

Activiteiten


Bij het Fit-For-the-Future programma worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Afstemmen met de opdrachtgever over wie uit de organisatie deelneemt aan het Fit-For-the-Future programma, nader afbakenen van de scope en doorspreken van het tijdspad.
 2. Vaststellen van de strategische uitgangspositie en toekomstbestendigheid van de bedrijf of instelling.
 3. Evalueren van de strategische keuzes tot nu toe en de strategische issues die daarmee gepaard gaan.
 4. Begrijpen van de omgevingsdynamiek van het bedrijf of de instelling.
 5. Vaststellen van toekomstperspectieven en de nieuwe koers voor de organisatie, evenals het herzien/maken van nieuwe strategische keuzes.
 6. Bepalen van speerpunten en strategische initiatieven voor het waarmaken van de beoogde koers en het doorvoeren van benodigde veranderingen.

De doorlooptijd van een Fit-For-the-Future programma varieert van 3-6 maanden en is afhankelijk van de scope en de beschikbaarheid van deelnemers.


Aanpak

Kenmerkend voor een Fit-For-the-Future programma is dat het een gecombineerd leer- en ontwikkeltraject is, waarbij strategische leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Toepassing van vernieuwende concepten en tools werkt inspirerend voor alle deelnemers. De aandacht gaat zowel uit naar de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers op het gebied van strategisch leiderschap als naar de ontwikkeling van de organisatie. De persoonlijke groei van leiders stelt de organisatie in staat te bloeien in de toekomst.

Aan de hand van de benaderingen uit de Straleno Way leren deelnemende leiders op een systematische en gestructureerde manier te werken aan hun organisatie. Op basis van action learning principes leer je werken met hedendaagse theorieën, concepten, aanpakken en tools en passen je die met elkaar toe in je eigen organisatie. Dat gebeurt onder begeleiding van een Straleno adviseur die samen met een kerngroep uit de organisatie de regie voert over het Fit-For-the-Future traject.

Aanpak


Groter geheel

Resultaat


resultaat

Resultaat


Het Fit-For-the-Future programma resulteert stapsgewijs in verschillende resultaten, zoals:

 • Inzicht in de strategische uitgangspositie van je organisatie.
 • Overzicht van in het verleden gemaakte strategische keuzes en een evaluatie van sterktes, aantrekkelijkheid en strategische kwetsbaarheden die daarmee samenhangen.
 • Opties en scenario’s voor je organisatie, gezien de ontwikkelingen rond strategische thema’s die relevant zijn voor de organisatie.
 • Toekomstperspectieven voor je organisatie en speerpunten om die waar te kunnen maken.
 • De strategische vooruitgang die wordt nagestreefd in de voorliggende periode.
 • Een heldere koers met geïdentificeerde strategische initiatieven die nodig zijn om speerpunten te realiseren en aangepaste strategische keuzes door te kunnen voeren. Of anders gezegd, een koers voor de strategische ontwikkeling van je organisatie.

Meerwaarde

Het Fit-For-the-Future programma heeft een hoog rendement, aangezien het mes aan twee kanten snijdt. De investering in dit programma resulteert in zeer bruikbare plannen en initiatieven die de organisatie vooruit helpen, wat op zichzelf al veel waarde heeft. Maar bovendien resulteert het programma in toegenomen competenties bij leiders op het gebied van strategisch leiderschap. De meerwaarde is onder andere:

 1. De unieke leerervaring die het prgramma biedt aan deelnemende leiders, waarbij nieuwe strategische leiderschapscompetenties worden ontwikkeld op bedrijfskundig, bestuurskundig, organisatiekundig, veranderkundig en strategisch gebied. Je leert te leiden als een strateeg.
 2. Nieuwe kennis over je huidige organisatie en de omgeving waarin die functioneert en gedeelde beelden bij leidinggevenden over de beoogde toekomst van je organisatie.
 3. Een aangeleerde aanpak en gemeenschappelijke taal waarmee leidinggevenden in de toekomst met elkaar kunnen blijven werken aan een bloeiende organisatie.
 4. Draagvlak en enthousiasme in de organisatie om de uitgestippelde koers daadwerkelijk te gaan realiseren.

Meerwaarde


Shared goals

Hoe past Fit-For-the-Future in de Straleno Way?


Strategische organisatieontwikkeling

Hoe past Fit-For-the-Future in de Straleno Way?


De Straleno Way onderkent verschillende stadia en stappen bij het werken aan toekomstig succes van je organisatie. Met het Fit-For-the-Future programma doorloop je de strategische review en de strategische preview en het eerste deel van de strategische planning.

Een logisch vervolg op een Fit-For-the-Future traject is uitvoering geven aan geïdentificeerde strategische initiatieven en de beoogde strategische vooruitgang te realiseren. Een ander vervolg is om het strategisch management proces dat je tijdens het Fit-For-the-Future programma hebt doorlopen, in te bedden in je organisatie.


Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat het Fit-For-the-Future programma specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of rechtstreeks met één van onze partners.

Meer weten?


undraw_contact_us_re_4qqt