Het oogmerk van strategisch managen in een bedrijf of instelling is het verkrijgen en behouden van grip op toekomstig succes. Dat doe je door systematisch en gestructureerd te blijven werken aan je organisatie. Dat gebeurt door strategisch managen als proces in te bedden, waarbij onder andere nieuwe rollen en werkwijzen in je organisatie worden geïntroduceerd.


Situatie

De uitgangssituatie bij de inbedding van het strategisch managen proces is de behoefte bij een leiderschapsteam om met elkaar systematisch en gestructureerd te blijven werken aan de organisatie, met het oog op het bereiken van toekomstige succes. Anders gezegd, dat het belang is doorgedrongen om met elkaar te gaan leiden als een strateeg aan de hand van de Straleno Methodiek.

Een concrete aanleiding daarvoor kan de kennis of ervaring zijn die is opgedaan tijdens een Straleno Masterclass of tijdens een Fit-For-the-Future traject.situatie
activiteiten

Activiteiten

Bij het inbedden van het strategisch managen proces worden de volgende activiteiten uitgevoerd door een Straleno adviseur in de hoedanigheid van trainer/coach:

 1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over de samenstelling van een strategisch leiderschapsteam, de rollen die daarbij te vervullen zijn en de werkwijzen en tools die daarbij gehanteerd gaan worden.
 2. Identificeren van reeds bestaande activiteiten en gremia/groepen die gericht zijn op het ontwikkelen en waarmaken van toekomstplannen en herdefiniëren van rollen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
 3. Opstellen van een trainings-/action learning programma voor de leden van het strategisch leiderschapsteam, zodat zij de beoogde rollen en werkzaamheden succesvol kunnen vervullen met gebruikmaking van beschikbare Straleno tools.
 4. Uitvoeren van het trainings-/action learning programma.
 5. Coachen van de leden van het strategisch leiderschapsteam tijdens de aanvang van hun rol/uitvoering van werkzaamheden.

De doorlooptijd van de inbedding van het strategisch managen proces varieert van een aantal weken tot een aantal maanden. Dat is mede afhankelijk van de tijd die de potentiële leden van het strategisch leiderschapsteam kunnen besteden aan dit proces en hun reeds aanwezige kennis over en ervaring met toepassing van de Straleno Methodiek.

Aanpak

Bij het inbedden van het strategisch managen proces staat het leren werken met vrijwel alle facetten van de Straleno Methodiek centraal. Dat geschiedt op basis van de principes van action learning, waarbij de leden van het strategisch leiderschapsteam kennis krijgen overgedragen over die methodiek, die ze direct kunnen toepassen in hun eigen organisatie.

Belangrijk daarbij is om het strategisch leiderschapsteam te positioneren als een separaat team dat functioneert naast een bestaand managementteam.Groter geheel
resultaat

Resultaat

De inbedding van het strategisch managen proces resulteert in:

 • Een strategisch leiderschapsteam dat goed is voorbereid om de organisatie strategisch te leiden en is getraind in het gebruik van Straleno tools.
 • Helder belegde rollen en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het strategisch managen proces.
 • Helderheid over de samenhang tussen dit proces en de reeds bestaande processen in de organisatie.
Meerwaarde

De investering in een strategisch leiderschapsteam dat gestructureerd en systematisch gaat werken aan een bloeiende organisatie in de toekomst heeft naast voornoemde resultaten verschillende soorten meerwaarde:

 1. Persoonlijke groei bij de leden van het strategisch leiderschapsteam op het gebied van strategisch management.
 2. De beschikking over een aanpak voor organisatorische bloei in de toekomst.
 3. Toegenomen vertrouwen bij medewerkers, toezichthouders en stakeholders in de organisatie en in het strategisch leiderschap daarvan.


Shared goals
Afbeelding3

Hoe past de inbedding van het proces in de Straleno Methodiek?

De Straleno Methodiek onderkent verschillende niveaus van grip op toekomstig succes. Bij de eerste vijf niveaus ligt het succes op het verkrijgen van grip. Bij dit niveau ligt het accent op het behouden van de verkregen grip, door het strategisch managen procesmatig in te richten in in je organisatie.

Gedurende de uitvoering van dat proces evalueer je regelmatig en systematisch of er nog steeds voldoende grip is op elk niveau. Zo niet, dan is het van belang om dat opnieuw te verkrijgen door activiteiten uit te voeren die voor dat betreffende niveau van belang zijn.
Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de inbedding van het strategisch managen proces specifiek bij jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of direct met één van de Straleno adviseurs.