De Straleno aanpak beschrijft het strategisch managen proces. Dit proces bestaat uit acht stappen en is gericht op het bereiken van strategische vooruitgang met je organisatie. De eerste vier stappen zijn bedoeld voor het herzien van bestaande strategische keuzes, resulterend in nieuwe perspectieven voor de organisatie. De laatste vier stappen zijn gericht op het doorvoeren van strategische keuzes. Het is een proces waarbij leiders voornamelijk werken aan hun organisatie.


Strategisch managen als kloppend hart
Het strategisch managen proces is het kloppend hart van een organisatie. Dat is ook waarom je in de figuur de vorm van een hart ziet. Er wordt weliswaar geen bloed rondgepompt bij dit proces, maar wel cruciale kennis en inzichten die nodig zijn om strategische vooruitgang te realiseren en een organisatie gezonder en aantrekkelijker te maken. Het proces is gericht op voortdurende kennisontwikkeling en toepassing van die kennis, om als leiderschapsteam te blijven werken aan je organisatie. Adequate toepassing van dit proces zorgt er onder andere voor dat je organisatie blijft innoveren en zich aanpast op het moment dat de omstandigheden daarom vragen.

Het proces is afgeleid van de vier stadia van strategische organisatieontwikkeling. Elk stadium kent twee stappen, waardoor het proces in totaal acht stappen kent die hierna kort worden toegelicht. Let wel: bij elke stap worden specifieke concepten, tools en technieken uit de Straleno Methodiek toegepast.


Strategisch-managen-als-kloppend-hart_1


3. Begrijpen dynamiek op het speelveld
De aandacht verschuift bij deze stap naar het speelveld van je organisatie. Dat betreft onder andere het veld met concurrenten en toeleveranciers, maar ook het sociaal/maatschappelijk veld, de politiek, financiers, ngo’s, etc. Welke dynamiek is gaande op dat speelveld en welke patronen zijn daar te herkennen? Wat zijn de strategische thema’s waar je de komende jaren veel impact van kunt verwachten? Welke scenario’s zouden zich voor kunnen doen en welke mogelijkheden dienen zich aan?

4. Maken/herzien van strategische keuzes
Op basis van het voorgaande wordt het potentieel van de organisatie zichtbaar en dienen zich nieuwe perspectieven aan voor je organisatie. De aandacht verschuift naar de toekomst. Op basis van de opgebouwde kennis en inzichten, worden strategische keuzes gemaakt voor je bedrijf of instelling. Belangrijk daarbij is om helder te hebben welke strategische vooruitgang je wilt bereiken, met welke tijdshorizon en welke strategische initiatieven daarvoor uitgevoerd moeten worden.Afbeelding aanpak preview


7. Doorvoeren van keuzes
Bij deze stap gaat het erom de beoogde veranderingen te realiseren. Strategische initiatieven hebben dan de vorm van projecten of programma’s die bedoeld zijn om strategische keuzes op grote schaal door te voeren. Dit is een cruciale stap die coaching en begeleiding vraagt van medewerkers die direct betrokken zijn bij de veranderingen.

8. Monitoren strategische vooruitgang
Uiteindelijk is het van belang te leren van de uitvoering van strategische initiatieven, na te gaan welke effecten dat met zich heeft meegebracht en vast te stellen of de nagestreefde vooruitgang ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Dat kan dan uiteraard weer resulteren in aanpassingen van lopende strategische initiatieven, maar er kan ook een signaal uit voortkomen om de strategische uitgangspositie nog eens opnieuw te verkennen.Afbeelding aanpak realisatieUitgangspunten bij de Straleno aanpak

  • Strategisch managen is een proces dat je met een leiderschapsteam gezamenlijk doorloopt. Belangrijk is om met elkaar tot strategische keuzes te komen vanuit gedeelde waarnemingen en vervolgens als collectief te komen tot de identificatie en uitvoering van strategische initiatieven. Voordat je het proces voor de eerste keer start is het dan ook van belang na te gaan welke leiders uit je organisatie onderdeel gaan uitmaken van dat team en hoe je anderen bij het proces betrekt.

  • Organisaties en leiders hoeven het proces niet in één keer te adopteren en te implementeren. Het proces is zodanig opgezet dat leiders stapsgewijs kunnen experimenteren met de toepassing daarvan. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het verkennen van de strategische uitgangspositie, zonder dan al het oogmerk te hebben om strategische keuzes te herzien.

  • Net zoals de Straleno concepten universeel toepasbaar zijn voor allerlei verschillende organisaties, is ook de Straleno aanpak universeel toepasbaar. We worden bijvoorbeeld weleens geconfronteerd met uitspraken dat dit proces vooral geschikt zou zijn voor grotere organisaties en niet bij startups of scale-ups. Maar de praktijk wijst anders uit. Juist kleinere en middelgrote organisaties en divisies/units van grotere organisaties hebben veel baat bij deze aanpak.

  • Het strategisch managen proces is een proces dat de nodige tijd vraagt van leiders in organisaties en dat parallel aan het operationeel management proces verloopt. Het is belangrijk om beide processen niet te veel met elkaar te mengen. Strategisch managen vraagt nu eenmaal andere aandacht van leiders dan operationeel management. Bij het operationeel managen werken leiders voornamelijk in hun organisatie, bij strategisch managen werk je vooral aan je organisatie.


Meer weten over de Straleno aanpak?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over het strategisch managen proces? Zoals over hoe je dit proces in je organisatie kunt inbedden en de rollen die van belang zijn in een organisatie om dit proces succesvol uit te voeren? Of over de theorieën, concepten, tools en technieken die bij de verschillende stappen worden toegepast?

Voor leiders, adviseurs en toezichthouders zijn verschillende Straleno Masterclasses ontwikkeld, om je nader kennis te laten maken met de Straleno Methodiek en daarmee te leren werken.Straleno Masterclasses  (Transparant)