Bij toepassing van de Straleno Methodiek worden doorgaans nieuwe rollen geïntroduceerd. Die rollen zijn van belang voor een adequate uitvoering van het strategisch managen proces. De Straleno Methodiek onderscheidt procesrollen en inhoudelijke rollen. Procesrollen zijn sponsor, regievoerder en facilitator. Inhoudelijke rollen zijn die van strategisch thema eigenaar, strategisch initiatief eigenaar en deelnemer.


Op deze pagina worden de verschillende rollen afzonderlijk van elkaar beschreven. In de praktijk is het belangrijk:

  • Dat degenen die deze rollen vervullen, elkaar goed weten te vinden om met elkaar bij te dragen aan de strategische organisatieontwikkeling.
  • Dat één persoon verschillende rollen tegelijkertijd kan vervullen.

Regievoerder
Regievoerders zijn cruciaal voor het op gang brengen en houden van het strategisch managen proces, oftewel het proces van strategische organisatieontwikkeling. Daartoe voeren regievoerders met elkaar regelmatig overleg over de voortgang van dat proces en met de anderen die van belang zijn voor de uitvoering daarvan. De groep regievoerders tezamen heet in de Straleno Methodiek het strategisch leiderschapsteam.

Voor dit team is het belangrijk om met regelmaat vast te stellen of er voldoende gebeurt op het gebied van de strategische review, de strategische preview, de strategische voorbereiding en de strategisch realisatie, zoals:

  • Geven in- of externe ontwikkelingen bij strategische thema’s aanleiding voor het aanpassen van strategische keuzes?
  • Wordt bij strategische initiatieven voldoende voortgang geboekt?
  • Wordt daarmee de beoogde strategische vooruitgang gerealiseerd?
  • Behoeft de strategische uitgangspositie van de organisatie verbetering?
Dynamisch procesStrategisch thema eigenaar
Een strategisch thema eigenaar heeft de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond een geselecteerd thema, dat veel impact kan krijgen op de organisatie. Het thema kan technologische ontwikkelingen betreffen, maar ook veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen bij concurrenten, etc.

Een strategisch thema eigenaar kan deze rol zelfstandig vervullen, maar bij grotere organisaties is het waarschijnlijk dat de thema eigenaar een team vormt met collega’s die elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en met elkaar nagaan wat de impact daarvan kan zijn op de strategische keuzes van de organisatie.

Gezond en aantrekkelijkDeelnemer
Elk stadium bij het strategisch managen proces c.q. de strategische organisatieontwikkeling vraagt een ander soort deelnemers:

  • Bij de strategische review is vooral de medewerking van leidinggevenden nodig, aangezien zij met elkaar verantwoordelijk zijn voor het maken en doorvoeren van strategische keuzes.
  • Bij de strategische preview wordt vooral inhoudelijke deskundigheid gevraagd rond bepaalde strategische thema’s.
  • De strategische voorbereiding vraagt ook vaak inhoudelijke inbreng en ervaring, maar dan rond het specifieke initiatief.
  • Bij de strategische realisatie is vaak een combinatie van leidinggevenden en professionals belangrijk.

Het is aan regisseurs, sponsors en eigenaren van strategische initiatieven en thema’s om steeds de juiste deelnemers te betrekken in elk stadium.

Wil je meer weten over deze rollen en over wat er van je wordt verwacht bij de uitvoering van een specifieke rol? Meld je dan aan voor één van de Straleno Masterclasses.Ontmoeting zonder achtergrond