De strategische vooruitgangsscan is een ideale aanpak voor een strategisch leiderschapsteam dat zich afvraagt in welke mate daadwerkelijk strategische vooruitgang is geboekt met hun bedrijf of instelling. De scan verschaft in korte tijd verfrissende en gedeelde inzichten over die vooruitgang bij de verschillende strategische aandachtsgebieden.

shutterstock_1285282162-removebg-preview


Situatie

Aan een strategische vooruitgangsscan ligt doorgaans de behoefte ten grondslag om met elkaar te bespreken in welke mate daadwerkelijk strategische vooruitgang is geboekt in de achterliggende periode. Bij een bedrijf of instelling dat de Straleno Way (nog niet) toepast kan een belangrijke vraag dan bijvoorbeeld zijn: in welke mate zijn we op weg om ons goed te positioneren voor een bloeiende toekomst voor onze organisatie?

Indien de Straleno Way wel systematisch wordt toegepast, is het reviewen van de strategische vooruitgang een logische stap die met enige regelmaat wordt uitgevoerd. Het doel daarvan is vast te stellen in welke mate de nagestreefde strategische vooruitgang daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vragen die worden beantwoord zijn: Hoe gaat het met de uitvoering van de strategische initiatieven, welke behoeven eventueel bijstelling en zijn we op de goede weg?

Situatie


situatie

Activiteiten


activiteiten

Activiteiten


Bij een strategische vooruitgangsscan voert een Straleno adviseur de volgende onderzoeksactiviteiten uit:

  1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie er deelneemt aan de scan, nader afbakenen van de scope van de scan en doorspreken van het tijdspad. Deelnemers zijn doorgaans de leidinggevenden van een organisatie, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toekomstig succes van hun organisatie.
  2. Nadere kennismaking met een aantal deelnemers uit de organisatie en verzorgen van een kick-off met alle deelnemers, ter voorbereiding op de volgende stappen.
  3. Uitsturen van een uitnodiging aan deelnemers om de online vragenlijst van de strategische vooruitgangsmonitor in te vullen.
  4. Voorbereiden en uitvoeren van een workshop over de strategische vooruitgang, op basis van de uitkomsten van de strategische vooruitgangsmonitor.
  5. Debriefing met de opdrachtgever(s).

Deze activiteiten hebben normaal gesproken een doorlooptijd van 2 à 4 weken.


Aanpak

Centraal bij de strategische vooruitgangsscan staat de Strategische vooruitgangsmonitor. Dat is een Straleno tool waarbij de deelnemers aan de scan online een vragenlijst invullen.

De vragen gaan primair over de strategische vooruitgang die is geboekt door de organisatie. De antwoorden schetsen een kwantitatief beeld over de gerealiseerde vooruitgang bij verschillende vooruitgangsindicatoren, over de tevredenheid van deelnemers bij die indicatoren en over de belangrijkheid daarvan.

Alle uitkomsten bij elkaar resulteren in een gekwantificeerd overzicht van de mate van gerealiseerde strategische vooruitgang bij verschillende strategische aandachtsgebieden.

Aanpak


Groter geheel

Resultaat


resultaat

Resultaat


De rapportage uit de strategische vooruitgangsmonitor geeft direct inzicht in sterktes en kwetsbaarheden over de gerealiseerde vooruitgang bij elk strategisch aandachtsgebied. Dit kan resulteren in bijstelling van de strategische initiatieven die de organisatie uitvoert.

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen na de beantwoording van de vragen direct een individuele rapportage over de strategische vooruitgang van hun organisatie, gebaseerd op hun eigen beantwoording. Daarnaast genereert de Strategische vooruitgangsmonitor een rapportage over de strategische vooruitgang, gebaseerd op de input van alle deelnemers.

Die laatste rapportage is geanonimiseerd. Tijdens de workshop worden de inzichten daaruit besproken met alle deelnemers, wat resulteert in punten die nadere aandacht behoeven om de strategische vooruitgang te verbeteren en in prioriteiten om daarmee aan de slag te gaan.


Meerwaarde

  1. De strategische vooruitgangsscan maakt de gerealiseerde strategische vooruitgang van een bedrijf of instelling concreet, meetbaar en bespreekbaar. Dat is vooral van belang voor de leden van een strategisch leiderschapsteam die met elkaar de regie voeren over strategische initiatieven.
  2. De output van de Strategische vooruitgangsmonitor vormt een ideaal vertrekpunt voor een strategisch leiderschapsteam om te leren over de manier waarop wordt gewerkt aan de organisatie en over de effectiviteit van uitgevoerde strategische initiatieven.
  3. Deelnemers leren op een andere manier te kijken naar hun eigen organisatie, wat bij eenieder zorgt voor nieuwe inzichten over de doorgevoerde en voorgenomen veranderingen. De scan faciliteert bovendien dat gedeelde beelden ontstaan bij de leiders over de strategische vooruitgang van hun bedrijf of instelling.

Meerwaarde


Shared goals

Hoe past deze scan in de Straleno Way?


Strategische organisatieontwikkeling

Hoe past deze scan in de Straleno Way?


De Straleno Way onderkent verschillende stadia en stappen bij het werken aan toekomstig succes. Deze scan past in het laatste stadium. Wordt daadwerkelijk vooruitgang geboekt met de uitvoering van strategische initiatieven?

Een logisch vervolg daarop is het inbedden van het strategisch management proces in je organisatie. Maar ook zonder dat vervolg is het voor elk strategisch leiderschapsteam relevant te weten in welke mate de beoogde strategische vooruitgang is gerealiseerd en na te gaan op welke gebieden wellicht bijstelling nodig is.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat de strategische vooruitgangsscan specifiek bij jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op of direct met één van onze partners.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?


undraw_contact_us_re_4qqt